Regulamin

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „LIDER BRANŻY” KLUBU LIDERA BRANŻY

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu o tytuł „LIDER BRANŻY” jest Everal prowadzący Klub Lidera Branży.

II. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu „Lider Branży” jest nagradzanie stosownym certyfikatem oraz promowanie firm, które prowadzą biznes w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem najwyższej jakości obsługi klienta i poszanowaniem pracowników i środowiska.
2. Na potrzeby konkursu stosowana będzie następująca definicje:

Organizator: EVERAL z adresem i siedzibą w Ząbkach przy ul. Franciszka Żwirki 5a lok 2 05-091 Ząbki NIP 5242395192.
– Uczestnik: wszelkie podmioty zgłoszone do udziału w programie, które w procesie weryfikacji nie zostały z programu wykluczone. Za uczestnika uważa się szczególnie: osoby prawne, osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz fundacje, stowarzyszenia czy organizacje.
– Laureat: uczestnik który został nagrodzony przez Kapitułę Klubu Programu Lider Branży.
– Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), sposób zarządzania firmą, który łączy dążenie do osiągania celów ekonomicznych z dbałością o zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny.
– Kodeks lidera: zestaw wskazówek i dobrych praktyk stosowany w codziennej działalności przez Uczestnika / Laureata opracowany przez Klub Lidera Branży.
– Umowa: porozumienie zawarte pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem / Laureatem mówiące wyznaczającym zasady i standardy udziału w programie Klub Lidera Branży.
– Dyplom: nagroda przewidziana w regulaminie dla Laureatów Programu Klubu Lider Branży.
Platforma Rekomendacji: strona internetowa znajdująca się pod adresem www.liderbranzy.eu/zaufali-nam mająca na celu promocję i rekomendację Laureatów konkursu Klubu Lidera Branży.
– materiały rekomendacji: loga, grafiki, banery, dyplomy i inne materiały z logiem Programu Lider Branży służące promocji Laureatów oraz zwiększające rozpoznawalność Programu.
– ankieta rekomendacji: dokument składany do biura Programu Lider Branży celem weryfikacji Uczestnika.

III. KAPITUŁA

1. Do Kapituły Programu Klub Lidera Branży wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i mające zasługi w promowaniu idei CSR oraz posiadające wystarczające umiejętności aby w jasny i rzetelny sposób ocenić wiarygodność Uczestników.
2. Skład Kapituły określa Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Na wniosek Przewodniczącego Kapituła może poszerzyć swoje grono o dodatkowych członków.
4. Każdorazowy wniosek Przewodniczącego musi zostać przyjęty większością głosów Kapituły.
5. Minimalny skład Kapituły to 3 osoby.
6. Kapituła weryfikuje, wybiera i zatwierdza wszystkich laureatów konkursu „Lider Branży” zgodnie z zasadami zawartymi w pkt IV. Zasady i przebieg Programu.

IV. Zasady i przebieg Programu Klub Lidera Branży

1. Rekomendację do Klubu Lider Branży może otrzymać każde przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mikro, mała, średnia lub duża firma. Program ma zasięg ogólnopolski.
2. Minimalna ilość rekomendacji do udziały w Programie Lider Branży to 1 w przypadku rekomendacji od Laureata Programu lub 3 w przypadku rekomendacji od podmiotów nie będącymi Laureatami Programu Lider Branży.
3. Laureaci Programu Klubu Lider Branży którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Kodeksu Lidera, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach programu zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. VI.
3. Uczestnicy podlegają ocenie Kapituły Programu Lider Branży.
4. Kapituła dokona oceny na podstawie Ankiety Programowej zamieszczanej na portalu internetowym www.liderbranzy.eu, która zawiera podstawowe informacje o działalności każdego z uczestników (nazwa, adres, branża, wielkość firmy, określenie grupy interesariuszy w kontekście spełniania zasad CSR; istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, jakość obsługi klienta; oceniana będzie także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań).
5. Każda kolejna edycja Programu Klubu Lider Branży rozpoczyna się w I miesiącu danego roku.

Datę rozpoczęcia i zakończenia  konkursu Klubu Programu Lider Branży ogłasza Organizator na stronie www.liderbranzy.eu

V. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

1. Realizacją Programu Lider Branży oraz koordynacją prac zespołu Kapituły zajmuje się Biuro EVERAL.

VI. ETAPY KONKURSU

Etap I – zgłoszenia

1. Organizator ogłasza datę rozpoczęcia Programu Lider Branży oraz terminy: składania Wniosków o przedłużenie udziału w Konkursie na kolejny rok oraz Rekomendacji dla nowych uczestników; okresie weryfikacji zgłoszeń i rekomendacji; dacie imprezy finałowej.
2. Zgłoszenie do Programu odbywa się poprzez złożenie do biura Programu Klub Lidera Branży kompletu dokumentów, a w szczególności Ankiety Rekomendacji i Zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Etap II – weryfikacja i ocena rekomendacji i zgłoszeń

1. Organizator weryfikuje zgłoszenia i rekomendacji pod względem merytorycznym i formalnym.
2. W przypadku uchybień formalnych, Organizator zwraca się do firmy wnoszącej rekomendację lub zgłoszenie do Klubu o jej uzupełnienie w terminie 5 dni roboczych. Powiadomienia dokonuje się drogą mailową i telefoniczną na dane podane w ankiecie.
3. Członkowie Kapituły Programu Klub Lider Branży otrzymują pełną dokumentację wszystkich nominowanych, na co Ci wyrażają zgodę.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Kapituły.
5. Podczas posiedzenia Kapituła ocenia poszczególne zgłoszenia i w drodze głosowania zwykłą większością głosów przyznaje tytuł Lider Branży określając w rozszerzeniu nazwę branży wskazanej w zgłoszeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
6. Podczas procesu weryfikacji Kapituła ocenia w szczególności: rzetelność przesłanych danych, brak zadłużenia w Krajowych Rejestrach Dłużników, a w szczególności Biurze Informacji Kredytowej, Giełdach Dłużników czy Czarnych Listach, w tym niezależnych opiniach internetowych.
7. Sekretarz Kapituły sporządza protokół posiedzenia zawierający listę Laureatów. Protokół musi być podpisany przez członków Kapituły.
8. Organizator w porozumieniu z członkami Kapituły wyznacza termin i miejsce uroczystego finału Programu Lider Branży.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Laureaci Programu Lider Branży zostaną powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu minimum 14 dni roboczych przed planowaną datą uroczystego finału.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy Laureatów oraz wręczenie dyplomów nastąpi podczas uroczystego finału w miejscu wskazanym w zaproszeniach na Uroczystą Galę.
3. W uroczystości uczestniczą Laureaci, członkowie Kapituły, przedstawiciele EVERAL dziennikarze.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Organizator udziela Laureatom konkursu prawa do wykorzystywania logotypu oraz nazwy Programu w ich kampaniach reklamowych, w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
2. Organizator zamieści materiały informacyjne o Laureatach, a w szczególności krótki opis, logo i dane firmy na stronie portalu rekomendacji www.liderbranzy.eu/zaufai-nam
3. Lista uczestników konkursu może być upubliczniona przez Organizatora Programu Lider Branży.
4. Informacje o Programu Lider Branży i jego Laureatach będą prezentowane w mediach społecznościowych, na stronach www oraz innych publikacjach. Do powyższych działań Organizator nie potrzebuje dodatkowych zgód.
5. Organizator wysyła informacje prasowe z listą nagrodzonych.
6. Informacje uzyskane z Ankiet Programu mogą być wykorzystane przez Organizatora w innych działaniach, których celem jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności biznesu.
7. Czas trwania cyklu Programu Lider Branży zaczyna się pierwszego dnia w każdym roku po otrzymaniu certyfikatu, kończy się po upływie jednego roku.
8. W przypadku braku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron umowę uważa się za przedłużoną na kolejny okres rozliczeniowy: 1 rok.
9. Po przedłużeniu umowy, a jednocześnie pozytywnym przejściu procesu weryfikacji Laureat otrzymuje certyfikat na kolejny rok i zobowiązany jest dokonać płatności za kolejny okres rozliczeniowy – 1 rok.
10. Umowa o udział w Programie Klub Lidera Branży powinna zostać wypowiedziana z okresem min. 30 dni roboczych przed datą upłynięcia ważności certyfikatu Lidera Programu Lider Branży.
11. W przypadku braku wypowiedzenia umowy na kolejny okres Członek wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT bez swojego podpisu, a także zobowiązuje się ją opłacić.

IX. OPŁATY

1. Organizator zastrzega sobie prawo pobierania opłat od uczestników programu Lider Branży.
2. Wykaz opłat stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu u zależny jest od wielkości firmy oraz statusu uczestnika: Nowy Rekomendowany Uczestnik Programu Lider Branży, Uczestnik Programu Lider Branży z lat ubiegłych, Laureat.

X. WYKLUCZENIA Z PROGRAMU

1. Organizator zastrzega sobie prawa wykluczenia z Programu i Klubu Lidera Branży uczestników lub laureatów wobec których zachodzi podejrzenia łamania Kodeksu Klubu Lidera, a także w przypadku gdy Uczestnik lub Laureat zawiesił lub zlikwidował swoją działalność, postawił ją w stan upadłości lub wszczęto zostało wobec niego postępowanie upadłościowe.
2. Wykluczony uczestnik lub laureat traci prawo do posługiwania się materiałami rekomendacji wydanymi przez Program Klub Lidera Branży i zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania.
3. Wezwanie do usunięcia materiałów rekomendacji przesłane zostanie drogą mailową na adres podany w ankiecie rekomendacji.
4. W przypadku braku usunięcia materiałów rekomendacji przez wykluczonego Laureata, Laureat zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 7500 zł netto.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawie interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Organizator Klubu Lider Branży.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lider Branży w dowolnym okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Programu Lider Branży Organizator będzie informować na bieżąco na stronie www.liderbranży.eu

XII. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Programu Lider Branży należy składać drogą pisemną na adres: EVERAL ul. Franciszka Żwirki 5a lok 2, 05-091 Ząbki
2. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń, jednak nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia.
3. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony listownie.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Programu Lider Branży – SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU

1.: Piotr Dutkiewicz
2.: Anna Rączka
3.: Paweł Ostrowski